"השרשרת הדורית היא האדמה שלנו והתשתית שלנו"
בראייה אחרת