"בתחום המשפט הוא בסדר, בתחום האידיאולוגיה ותרבות השיח פחות"
רבקה ושליין בפורים