"להימנע מלבקר אנשים זקנים בתקופה הקרובה"
למבוגרים בלבד