"התקבלה החלטה שאנשי הדירקטוריון לא מתערבים בניהול"
ספורט