אין לאוכלוסיית הקשישים סיבה לדאגה מהקורונה
למבוגרים בלבד