"אנחנו הולכים כצאן לטבח - היועמ"ש נגדנו"
ניסים משעל