"אמנע מלומר 'אנרכיה', אך אי אפשר לחיות באי וודאות"
איפה הכסף