103FM
103FM
האזנה לשידור החי
עכשיו בשידור
דידי לוקאלי
עם דידי הררי

15 שניות טוס!

המאזינים השתתפו במשחק שבו הם צריכים לענות על חמש שאלות ב-15 שניות כשכול התשובות הן באותה אות • שעשועון מאזינים


האם אתם פנויים מחר בבוקר לטוס לחו"ל לשבוע? דידי הררי שולח אתכם לחו"ל. 

תקנון מבצע תוכנית דידי הררי

  1. הגדרות

"עורך המבצע"              רדיו 103

"הפעילות"                   פינה יומית חידון בהשתתפות המאזינים בתוכנית של דידי הררי

"תקופת המבצע"           המבצע יתקיים מיום17.6.19 ליום 20.6.19 (החל מהשעה 12:00 (בצהריים) ועד לשעה 16:00

"משתתף/ים במבצע"    מאזינים שביצעו שיעלו לשידור ויענו על החידון

"זוכה במבצע "                 _ע"פ החלטת עורכי המבצע _

 

"הטבת המבצע"            הזוכה שייבחר ע"י הרדיו מידי יום יוכל לממש 2 כרטיסי טיסה הלוך ושוב ליעד ובתאריך שייקבע ע"י חוליו מידי יום

א.      עם פרסום שם הזוכה רדיו 103יישלח לחוליו במייל את פרטי הזוכה: שם מלא בעברית ובאנגלית (כפי שמופיע בדרכון) , אי מייל ומספר טלפון נייד

ב.      הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להמרה ו\או המחאה ו\או הארכת תוקפה. במידה והזוכה לא יממש את זכותו באופן חלקי (רק כרטיס אחד) או באופן מלא לטיסה שנקבעה כזכייה, לא ניתן להעביר את זכותו ליום אחר\ טיסה אחרת\אדם אחר .

ג.        זוכים שבחרו לא לממש את הטיסות בהם הם זכו יהיו זכאים לשובר מתנת חוליו ע"ס 40$ בגין כל כרטיס למימוש תוך 30 יום. השובר הינו לרכישת טיסות בלבד באפליקציית חוליו ולא למוצרים אחרים המוצעים באפליקציה

ד.      היצע הטיסות ומקומות בטיסות עלול להשתנות מטבע הדברים ורדיו 103 ו/או חוליו אינם מתחייבים להיצע כלשהו בהקשר זה. במידה ולא נותרו מקומות על הטיסה שפורסמה ברדיו, חוליו תציע חלופה ע"פ שיקול דעתה

ה.      עורכת המבצע ו/או חוליו אינן אחראיות ולא יישאו בהוצאות אישיות של הזוכים לרבות הוצאות הסעה והחזרה משדות התעופה, תוספת תשלום בגין משקל מזוודות בהתאם למדיניותה של חברה התעופה הרלבנטית וכדומה.

ו.        הפרסים יוענקו בכפוף להוראות תקנון זה וימומשו בכפוף לתקנון חוליו.

 

  1.                   פרשנות

2.1        בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2        הכותרות בתקנון זה משתמשות לשם הנוחות ואין לפרשן יחד עימו. יש לקרוא את הוראות התקנון במלואן ולפרשן יחד.

2.3        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.1        כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של הפעילות תעשנה על ידי עורך המבצע ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

  1.                   הוראות נוספות בקשר עם ההטבה ואופן הענקתה לנהנים במבצע

4.1        לא ניתן להמיר ו/או לשנות את ההטבה וצורת מסירתה בכל אופן שהוא.

4.2        ההטבה הינה אישית ותינתן לזוכה היומי בלבד

4.3        יובהר ויודגש כי מימוש ההטבה במבצע זה מוגבל לפעם אחת בלבד למנוי כהגדרתו בתקנון זה לעיל.

4.4  לא ניתן להמיר את ההטבה ו/או לפדות אותה בכסף ו/או בשווי כסף מכל סוג אחר ו\או להאריך את תוקפה .

5        כללי

5.1  למען הסר ספק, תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקי גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי מתן ההטבה אינו תלוי בגורל.

5.2  לנהנה במבצע לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך המבצע ו/או חוליו

5.3  יובהר בפרט, כי עורך המבצע ו/או חוליו אינם אחראים למידת שביעות הרצון של זוכה מהטיסות נשוא ההטבה וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה תופנה אך ורק לפי העניין אל חברת התעופה הרלבנטית.

5.4  במקרה שיגיע לידי עורך המבצע מידע לפיו ההשתתפות במבצע נעשו תוך מעשה שלא כדין ו/או עבירה ו/או עוולה ו/או באמצעים פסולים ו/או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, אזי עורך המבצע רשאי לפסול את המשתתף במבצע ו/או לבטל את ההטבה למשתתף; ובמקרה שבו ההטבה מומשה, לפעול משפטית כנגד הנהנה בקשר עם כך .

5.5  תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

***

19/06/2019
הישארו מעודכנים

צילום אילוסטרציה: Ingram Image